ŠKOLNÉ a jiné platby

ŠKOLNÉ


Sdružená přírodní škola NA VĚTVI vybírá za každý měsíc vzdělávání žáka členské příspěvky:

  • ve výši 6.000,- Kč - za 5ti denní docházku (ve školním roce 2021/2022 bude v případě dosažení počtu 8 dětí a po dohodě o podobě roku s kolektivem průvodců, dětí a rodičů)
  • ve výši 5.400,- Kč - za 4denní docházku
  • ve výši 4.800,- Kč - za 3denní docházku
  • ve výši 3.200,- Kč za 2denní docházku
  • ve výši 1.600,- Kč za 1denní docházku

Příspěvky zahrnují pronájmy učebních prostor, energie, materiál, vybavení učeben, mzdové náklady včetně odvodů, administrativní a provozní výdaje, pojištění a "kroužkovné" za společné kroužky, které se odehrávají NA VĚTVI v odpoledním čase do 16 hodin. Většinu učebnic a pracovních materiálů.

Výše členských příspěvků je upravována i dle spolupráce rodičů se školou (dle podílu na provozních a pedagogických aktivitách školy).

Příspěvky nezahrnují náklady na stravu ani náklady spojené s akcemi mimo prostory zázemí přírodní školy, jako jsou např. poplatky za dopravu, vstupné, příp. ubytování a podobné neobvyklé náklady.

Příspěvky jsou splatné nejpozději 15. den předcházejícího měsíce, počínaje 15. srpnem.

Výše měsíčních příspěvků reflektuje skutečnost, že nečerpáme dotace MŠMT.

​​Stravné

Externím dodavatelem stravy je v tomto roce Campus bistro. Cena oběda je 70,- Kč.

Výše ceny oběda zahrnuje náklady za oběd, za administraci - ze strany jídelny a náklady za dovoz a mytí nádobí ze strany školy.

Stravné je splatné 15. den předcházejícího měsíce, počínaje 15. srpnem.

Jistina​

Nejpozději při podpisu smlouvy o vzdělávání v přírodní škole NA VĚTVI je potřeba uhradit jistinu. Výše jistiny je dána dvojnásobkem měsíčního příspěvku.

​Jistina je vnímána především jako závazek zákonného zástupce posílat školáka do přírodní školy po celý  školní rok. V případě, že dítě ukončí docházku v průběhu školního roku, nebo bude za hrubé porušení smlouvy vyloučeno, jistina zůstává v plné výši škole. Jistina, či její část, může být použita i na úhradu případné škody způsobené školákem na majetku či vybavení školy.

​​Bude-li školák pokračovat ve vzdělávání v přírodní škole i v následujícím školním roce, bude složená jistina podpisem nové smlouvy převedena do následujícího školního roku.